Maatwerk voor starter met dure huurwoning

13 oktober 2016

NBG, een landelijk werkende organisatie voor hypotheken en financieel advies, wil dat er meer aandacht komt voor de positie van starters die hun dure huurwoning niet kunnen inruilen voor een koopwoning met een lagere maandlast. Maatwerk voor deze groep moet uitkomst bieden.
“Vooropgesteld, het is goed dat consumenten beschermd worden tegen overkreditering. In de huidige wet- en regelgeving wordt echter te weinig gekeken naar de individuele situatie van de aanvrager. We roepen daarom op om meer maatwerk toe te mogen passen bij de vaststelling van de leencapaciteit, bijvoorbeeld door te kijken naar de betaal- en spaarhistorie. Zodat starters die aantoonbaar tijdig de (hogere) huur betalen én daarnaast sparen, ook een woning kunnen kopen welke past binnen hun besteedbaar woonbudget”, aldus NBG in een blog.

Leg dat maar eens uit
NBG adviseerde onlangs een klant met een vast contract bij de aankoop van zijn eerste woning. De starter huurt op dit moment een appartement voor 700 euro per maand. Met een maandinkomen van 2.000 euro spaart de starter ook nog eens 200 euro per maand. Hij heeft zijn oog laten vallen op een appartement: 150.000 euro kosten koper. Met het opgebouwde spaargeld kunnen de kosten koper worden betaald. Een hypotheek zou de woonlasten maandelijks met 165 euro verlagen. De starter kan echter volgens de leennorm maximaal 114.191 euro hypotheek krijgen.
“Nu dienen wij aan de starter uit te leggen dat hij wel een woning mag huren voor 700 euro per maand maar niet mag kopen, wat een netto maandlast van 535 euro zou opleveren”,

Prinsjesdag: maatregelen kabinet

21 september 2016

Prinsjesdag stond dit jaar vooral in het teken van het herstel van de economie en extra investeringen. Veel van de maatregelen van het kabinet waren al eerder aangekondigd, hieronder een samenvatting van de belangrijkste punten:
Verhoogde vrijstelling schenkbelasting: om aflossing van schulden te bevorderen wordt in 2017 de maximale schenkingsvrijstelling voor de eigen woning weer verhoogd naar 100.000 euro. Voorwaarde is dat de ontvanger van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud is.

Loan-to-Value verlaagd naar 101%: In 2017 wordt de maximale loan-to-value (LTV) van woninghypotheken verder afgebouwd tot 101%, met als einddoel 100% in 2018. Het kabinet geeft ook aan verdere maatregelen niet wenselijk te vinden met oog op rust op de woningmarkt. Oproepen van de Europese Commissie en De Nederlandse Bank om meer maatregelen te nemen om de hypotheekschuld te beperken, worden hiermee terzijde gelegd.

Hypotheekrenteaftrek verlaagd naar 50%: het maximale tarief van de hypotheekrenteaftrek wordt in 2017 weer met een half procentpunt verder beperkt tot 50%.
Aanpassing NHG-grens: Vanaf 2017 wordt de kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gekoppeld aan de gemiddelde woningwaarde, zoals het geval was vóór de tijdelijke verhoging in 2009.

Hogere huurtoeslag: Als onderdeel van het koopkrachtpakket worden de uitgaven voor de huurtoeslag vanaf 2017 structureel met € 150 miljoen verhoogd. Vanaf 2017 wordt de basishuur, met € 10,50 per maand verlaagd. Hierdoor ontvangen huurtoeslagontvangers maandelijks meer huurtoeslag. Deze maatregel komt bovenop de eerder geschrapte bezuinig op de huurtoeslag.

Vrije sectorhuur: Het kabinet bereidt een wetswijziging voor waardoor gemeenten in bestemmingsplannen gebieden exclusief kunnen aanwijzen als plek voor huurwoningen in het middensegment. Verder neemt het rijk met ‘samenwerkingstafels’ het initiatief om met ontwikkelaars en gemeenten te overleggen over het aanbod aan huurwoningen in het middensegment.

Energiebesparing koopwoningen: In 2017 wordt uitvoering gegeven aan de subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen. Voor deze regeling zet het kabinet 70 miljoen euro in. Van dit budget wordt 20 miljoen euro gebruikt voor de uitvoering van innovatieve voorstellen van bedrijven, gemeenten en andere partijen om woningeigenaren te stimuleren tot energiebesparing, 10 miljoen euro wordt ingezet voor rentesubsidie en betere marketing van leningen uit het Nationaal Energiebespaarfonds voor eigenaren-bewoners en VVE’s.

Fonds Duurzaam funderingsherstel: Volgend jaar start het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Het fonds kan huiseigenaren uitkomst bieden met een lening bij noodzakelijk herstel van de fundering van hun woning.

Huurcommissie: Verhuurders moeten voortaan gaan bijdragen aan de bekostiging van de Huurcommissie.

De NVM is ook positief over de verhoging van de vrijstelling schenkbelasting, dit geeft starters op de woningmarkt meer mogelijkheden om een woning te kunnen kopen. De NVM wijst er daarbij op dat een structurele en waar mogelijk flexibelere oplossing van financieringsmogelijkheden op de koopwoningenmarkt voor bijvoorbeeld starters, zzp-ers en senioren nog wel gewenst is.

Daarnaast is de NVM blij dat het kabinet gehoor geeft aan de oproep van de NVM om de realisatie van meer vrije sector huurwoningen te versnellen, want door de enorme krapte op de markt is dit hard nodig.

Waar de komende tijd echter nog wel discussie over zal zijn is de afschaffing van de subsidie aan de geschillencommissies. De geschillencommissies vormen een effectief en goedkoop alternatief voor de rechter, daarom heeft de Tweede Kamer vorig jaar nog een streep getrokken door een dergelijk bezuinigingsvoorstel. Dat het nu opnieuw op tafel komt is dan ook erg verrassend en de NVM zal zich hier uiteraard (opnieuw) tegen verzetten.

Verruiming financieringsmogelijkheden voor tweeverdieners

29 augustus 2016

Vanaf 2017 kunnen tweeverdieners een hogere hypotheek krijgen. Op basis van een advies van het Nibud werkt de overheid aan een versoepeling van de financieringsnormen, waardoor het lagere inkomen voortaan voor 60% meetelt bij het berekenen van het financieringslastpercentage.
Het Nibud adviseert dit percentage de komende jaren nog verder te verhogen, analoog aan de afbouw van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting. Ook worden de mogelijkheden verruimd om af te wijken van de LTV-normen voor de financiering van noodzakelijke woningverbeteringen (herstel van funderingen, dakconstructies, verzakkingen van gevels, etc.) als deze maatregelen leiden tot een lagere LTV-ratio.

De NVM is blij met deze verruiming van de financieringsmogelijkheden. Op dit moment zijn de financieringslastpercentages voor 2017 echter nog niet bekend, in hoeverre er daadwerkelijk sprake zal zijn van een verruiming is ook afhankelijk van de wijzigingen die hierin worden aangebracht.

Kooistukken 40, Eelde
Kooistukken 40, Eelde
Vraagprijs: € 259.950,- k.k.
NVM Hornhuis Makelaardij
info@hornhuismakelaardij.nl
tel.: 050 309 40 82

Erkend Hypotheekadviseur Ahorn Verzekeringen
en Hypotheken
hypotheken@ahornverzekeringen.nl
tel.: 050 309 41 45

Hoofdweg 164-A
9765 CD Paterswolde
fax: 050 309 37 45

naar contactpagina »